Ізяславська міська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Положення про старосту

Про затвердження Положення про старосту Ізяславської міської ради

Про внесення змін до Положення про старосту Ізяславської міської ради

 

Положення

про старосту Ізяславської міської ради

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про старосту Ізяславської міської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших актів законодавства України та визначає правовий статус старости, його повноваження та відповідальність, порядок звітування та інші питання, пов’язані з діяльністю старости (далі - староста).

 

ІІ. Правовий статус старости

2.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, затверджується Ізяславською міською радою на строк її повноважень за пропозицією  міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.       

2.2. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими актами законодавства України, рішеннями Ізяславської  міської ради та цим Положенням.

2.3. Староста працює на постійній основі в апараті міської ради та її виконавчого комітету.

2.4. Правовою основою діяльності старости є Конституція України, закони України, інші нормативно - правові акти України, рішення Ізяславської міської ради та її виконавчого комітету і це Положення.

2.5. На старосту поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для міського голови.           

ІІІ. Порядок затвердження та припинення повноважень старости

3.1. Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) міським головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) отримала таку підтримку у старостинському окрузі:

- з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;

- з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах.

         За результатами проведеного громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости складається протокол, який має містити такі відомості: дата (період) і місце проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), кількість жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидатуру старости, кількість учасників громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), які підтримали відповідну кандидатуру, із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України - для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що засвідчується підписом таких учасників.

3.2. На посаду старости не може бути затверджений громадянин України, який:

1) визнаний судом недієздатним;

2) має судимість за вчинення умисного кримінального правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) за рішенням суду позбавлений права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;

4) у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування буде безпосередньо підпорядкований близьким особам.

3.3. Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана міською радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання відповідної міської ради.

3.4. Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости затверджується міською радою.

3.5. Повноваження старости припиняються на підставах, передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексом законів про працю України.

ІV. Повноваження старости

4. Староста:

4.1 уповноважений міською радою, яка його затвердила, діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах міської  ради;

4.2 бере участь у пленарних засіданнях міської ради та засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу, у засіданнях виконавчого комітету міської ради;

4.3 має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях міської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4.4 сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також у поданні відповідних документів до зазначених органів. За рішенням міської ради надає адміністративні послуги;

4.5 бере участь в організації виконання рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

4.6 бере участь у підготовці пропозицій до проєкту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

4.7 вносить пропозиції до виконавчого комітету міської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

4.8 бере участь у підготовці проєктів рішень міської ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

4.9 бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

4.10 бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформує міського голову, виконавчі органи міської ради про результати такого контролю;

4.11 отримує від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

4.12 сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному старостинському окрузі;

4.13 вчиняє нотаріальні та прирівняні до них дії, передбачені пунктами 1-5 частини першої ст.37, пунктом 4 частини 2 статті 40 Закону України «Про нотаріат»; (рішення міської ради від 13.07.23)

4.14 бере участь у розгляді документації із землеустрою, готує пропозиції щодо погодження меж земельних ділянок комунальної власності на території відповідного старостинського округу, готує відповіді на звернення із зазначених питань;

4.15 веде облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів на території відповідного старостинського округу згідно з Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 №1487;(рішення міської ради від 13.07.23)

4.16 веде погосподарський облік в селах, розташованих на території відповідного старостинського округу;

4.17 складає протоколи про адміністративні правопорушення за статтями 150, 152, 154 КУпАП на території відповідного старостинського округу;

4.18 складає акти обстеження матеріально-побутових умов щодо осіб, які проживають на території відповідного старостинського округу;

4.19 видає довідки та інші документи, перелік яких визначений рішеннями Ізяславської міської ради чи її виконавчого комітету;

4.20 здійснює заходи, передбачені Кодексом цивільного захисту України, на території

 відповідного старостинського округу;

4.21 веде прийом жителів відповідного старостинського округу, згідно з встановленим графіком прийому;

4.22 забезпечує зберігання офіційних документів, створених у процесі реалізації своїх повноважень та доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;

4.23 4.23 виконує обов’язки старости іншого старостинського округу на період його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, лікарняний, тощо), крім представницьких повноважень, визначених ст.541 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та тих, що передбачені пунктом 4.13 Положення, відповідно до розпорядження міського голови; (рішення міської ради від 13.07.23)

4.24 здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством України.

V. Обов’язки старости

5.1. До обовязків старости належать:

1) додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування;

2) додержання прав та свобод людини і громадянина;

3) забезпечення відповідно до повноважень старости ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

4) збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала відома старості у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

5) постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

6) сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;

7) шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

8) недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

VІ. Права старости

6.1. Староста має право:

1) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

2) на оплату праці, передбачену законодавством, з урахуванням якості, досвіду та стажу роботи;

3) на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

4) на соціальний і правовий захист;

5) отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;

6) в порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження ним служби в органах місцевого самоврядування;

7) вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри щодо нього;

8) захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку.

VIІ. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

7.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, організація діловодства та інші питання діяльності старости визначаються чинним законодавством, нормативними актами міської ради та розпорядженнями міського голови.

7.2. Графік прийому старостою жителів відповідного старостинського округу затверджується розпорядженням міського голови.

7.3. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється Ізяславською міською радою та фінансується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством України

7.4. З метою забезпечення діловодства в старостинському окрузі, старості надається кругла номерна печатка відповідно до старостинського округу.

VIIІ. Порядок звітування старости

8.1. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений   міською   радою термін, звітує про свою роботу перед міською радою, жителями старостинського округу. Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному вебсайті  міської ради та розміщуються у приміщенні ради не пізніше, ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі.

ІХ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

9.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний Ізяславській міській раді та підконтрольний Ізяславському міському голові.

9.2. Староста несе персональну відповідальність за зберігання печаток, штампів, бланків, документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації відповідно до вимог чинного законодавства.

9.3. Староста може бути притягнутий до дисциплінарної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності у випадках, визначених законодавством України.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь