A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ізяславська міська громада
Хмельницька область, Шепетівський район

Регламент виконавчого комітету

Затверджено

рішенням другої сесії

Ізяславської міської ради 7 скликання

№ 5 від 11 грудня 2015 року

 

РЕГЛАМЕНТ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

ІЗЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 СКЛИКАННЯ

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Цей Регламент, відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів України, регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Ізяславської міської ради.

1.2. Затвердження Регламенту, внесення до нього змін і доповнень здійснюється на підставі рішення сесії Ізяславської міської ради.

Розділ 2. Організаційні основи формування і діяльності виконавчого комітету Ізяславської міської ради

2.1. Виконавчий комітет є виконавчим органом Ізяславської міської ради, який
утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови, виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
2.2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за пропозицією міського голови.
2.3. Виконавчий комітет Ізяславської міської ради утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету.
До складу виконавчого комітету входить також за посадою секретар міської ради.
Інші члени виконавчого комітету обираються міською радою за поданням міського голови з числа представників громадськості, установ та організацій міста (за їх згоди).

2.4. Очолює виконавчий комітет міський голова.

2.5. Виконавчий комітет є  підзвітним  і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним  відповідним органам виконавчої влади.

2.6. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря міської ради.

2.7. У разі дострокового припинення повноважень міського голови чи неможливості виконання ним своїх повноважень повноваження міського голови здійснює секретар міської ради.

2.8. На вимогу не менше половини депутатів Ізяславської міської ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед міською радою про роботу виконавчого комітету у будь-який визначений ними термін. Також міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчим комітетом.

Розділ 3. Планування роботи виконавчого комітету

3.1. Виконавчий комітет організовує свою практичну діяльність відповідно до Конституції України, Законів України, актів Верховної Ради, Президента України та Кабінету Міністрів України.

3.2. Виконавчий комітет проводить свою роботу згідно з планами, які складаються на квартал та перспективно на рік і затверджуються на засіданнях виконавчого комітету.

3.3. Плани роботи виконавчого комітету готуються і затверджуються  в такому порядку:

3.3.1.Заступники міського голови, секретар міської ради, начальники відділів та спеціалісти виконавчого комітету до 10 грудня  поточного року вносять пропозиції керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету до плану роботи виконавчого комітету на рік та за 15 днів до початку нового кварталу до плану роботи на квартал.

3.3.2.Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету не пізніше як до 15 грудня поточного року та не пізніше як за 10 днів до початку нового кварталу складає проект плану роботи на рік (квартал) і відповідне рішення про його затвердження.

3.3.3. Проект рішення про план роботи візується заступниками міського голови, провідним спеціалістом виконавчого комітету з юридичних питань та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

3.3.4. Контроль за виконанням плану роботи покладається на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, який при розгляді плану на наступний рік (квартал) інформує виконавчий комітет про виконання попереднього плану.

3.4. План роботи виконавчого комітету на рік (квартал) включає наступні розділи:

- основні напрямки діяльності виконавчого комітету;

- календар засідань виконавчого комітету;

- підготовка регуляторних актів;

- робота по контролю за прийнятими рішеннями.

Розділ 4. Порядок підготовки i проведення засідань виконавчого комітету

4.1. Скликання засідань виконавчого комітету Ізяславської міської ради здійснюється міським головою.

4.2.Засідання виконавчого комітету є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

4.3. Засідання виконавчого комітету проводяться відповідно до плану роботи виконавчого комітету не рідше одного разу на місяць, або в міру необхідності скликаються міським головою, за його відсутності – секретарем міської ради.

4.4. За підготовку матеріалів на засідання виконавчого комітету відповідають посадові особи виконавчого комітету відповідно до розподілу обов’язків.

4.5. Відповідальність за організацію та технічне забезпечення засідань виконавчого комітету покладається на керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради.

4.6. Перелік питань, включених до порядку денного засідання виконавчого комітету, складає керуючий справами (секретар) на основі плану роботи виконавчого комітету та наданих проектів рішень.

4.7. Порядок денний і матеріали на засідання виконавчого комітету керуючий справами (секретар), не пізніше, як за три доби до засідання, надає для ознайомлення членам виконавчого комітету та погодження - міському голові.

4.8. Не передбачені порядком денним питання, при наявності проектів рішень, виносяться на розгляд виконавчого комітету за погодженням з міським головою.

4.9. Підприємства, установи і організації, комісії при виконавчому комітеті, які виносять питання на розгляд виконкому з власної ініціативи, подають, крім проекту рішення з відповідними додатками та довідками, також коротке пояснення з обґрунтуванням необхідності прийняття такого рішення.

При внесенні пропозицій про прийняття нових рішень з питань, які вже розглядались, надаються короткі довідки про виконання раніше прийнятих рішень або про обставини, що викликають необхідність перегляду, чи доцільність зняття з контролю попередніх рішень.

4.10. Склад учасників розгляду питання на засіданні виконавчого комітету визначається посадовою особою виконавчого комітету, яка готує питання, та узгоджується з міським головою.

4.11. Оповіщення про час та місце засідання виконавчого комітету членів виконавчого комітету, запрошення на засідання виконавчого комітету доповідачів та запрошених, попереднє ознайомлення їх з матеріалами, забезпечує керуючий справами (секретар) виконкому.

4.12. Порядок денний і регламент розгляду питань затверджується на початку кожного засідання виконавчого комітету.

4.13.Доповідають на засіданні виконкому: міський голова, заступники міського голови, інші посадові особи виконавчого комітету, керівники підприємств, установ, організацій міста.

4.14. Для доповіді з основного питання на засіданні виконавчого комітету відводиться до 10 хвилин, співдоповіді – до 7 хвилин, виступів та довідок – до 5 хвилин.

4.15. Члени виконавчого комітету на засіданні мають право:

  • вимагати від доповідачів і запрошених роз'яснень щодо питань, які розглядаються;
  • брати участь в обговоренні всіх питань;
  • пропонувати прийняття рішень, вносити пропозиції, зміни та доповнення до них або пропонувати перенесення розгляду питання на наступне засідання;
  • вносити пропозиції до проекту рішення.

Запрошені на засідання мають право:

  • брати участь в обговоренні винесеного питання;
  • давати довідки з питань, що розглядаються;

4.16. Особи, присутні на засіданнях виконавчого комітету, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, не порушувати порядок, а також не коментувати прийнятих рішень чи процесу їхнього обговорення.

4.17. Для отримання інформації про прийняті рішення, отримання офіційних копій нормативних актів зацікавлені особи звертаються до керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету

4.18. Протокол засідання виконавчого комітету підписується міським головою та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, а у випадках, передбачених ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", секретарем міської ради.

4.19. Ведення і оформлення протоколів засідань виконавчого комітету, їх облік і зберігання здійснює керуючий справами (секретар) виконкому.

Розділ 5. Порядок підготовки i прийняття рішень виконавчого комітету

5.1. Відповідно до п.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет, в межах своїх повноважень, приймає рішення більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, яке підписується міським головою, а у випадках його відсутності -  секретарем міської ради.

5.2. Питання на розгляд виконавчого комітету вносяться міським головою, секретарем міської ради, керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету, заступниками міського голови, членами виконавчого комітету, керівниками підприємств, установ, організацій міста.

5.3. Підготовка питань на засідання виконавчого комітету здійснюється посадовими особами виконавчого комітету. До підготовки питань можуть залучатися фахівці підприємств, установ та організацій, експерти, представники громадських організацій, політичних партій, рухів.

5.4. При підготовці проектів рішень дотримуються такі правила:

5.4.1. Заголовок проекту рішення викладається лаконічно і складається з одного речення. Якщо у проекті рішення йде мова про декілька питань, заголовок формулюється узагальнено.

5.4.2. Тексти проектів рішень, додатків та інших матеріалів до них викладаються  державною мовою. Суть документу мусить бути викладена чітко й виключати можливість подвійного тлумачення.

5.4.3. Рішення виконавчого комітету повинні відповідати вимогам діючого законодавства. Як правило, з одного і того ж питання не повинно бути два чи більше рішень.

5.4.4. Якщо проект рішення вносить корінні зміни до раніше прийнятих рішень, то попередні слід визнати такими, що втратили чинність окремим пунктом. Якщо раніше прийняте рішення повинно, в основному, зберегти своє значення, а треба переглянути лише окремі його положення, заповнити деякі прогалини або поширити його дію, в проекті викладається нова редакція змінених пунктів, якими буде доповнено попереднє рішення. Після прийняття пунктів в новій редакції, попередня редакція цих пунктів вважається такою, що втратила чинність, про що зазначається в постановляючій частині рішення.

5.4.5. Проекти рішень повинні бути стислими, відредагованими, відображати суть питання, в них має бути дана об’єктивна оцінка стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів, внесені пропозиції, а також запропоновані заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків, визначені терміни виконання та відповідальні особи як по конкретних пунктах так і в цілому за виконання рішення. При цьому в проекті рішення не повинні передбачатися доручення декларативного характеру, а також ті питання, які не належать до компетенції виконавчого комітету.

5.5. Проект рішення вноситься на розгляд виконавчого комітету від імені посадових осіб виконавчого комітету, які брали участь у його розробці.

5.6. На зворотній стороні останньої сторінки проекти рішень візуються посадовою особою виконавчого комітету, яка готувала проект, заступниками міського голови відповідно до розподілу обов’язків, провідним спеціалістом виконавчого комітету з юридичних питань та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

5.7 Якщо проект рішення поданий з порушенням вимог, зазначених у цьому регламенті, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету повертає його на доопрацювання з установленням терміну повторного подання. Якщо в процесі доопрацювання до проекту рішення внесені суттєві зміни, то він візується повторно.

5.8. Документи, які є підставою для прийняття рішення виконкому, здаються керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету відповідно до переліку документів. Відповідальність за формування пакету документів несе посадова особа, яка його підготувала.

5.9. Відповідальність за якість підготовки документів, дотримання термінів їх подання покладається особисто на керівників організацій, установ, які є його авторами, а також на посадових осіб міської ради згідно з розподілом обов’язків між ними.

5.10. Рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету, до проектів яких не були внесені доповнення та зміни, протягом трьох робочих днів після засідання керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету подаються на підпис міському голові. Рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету, у ході обговорення яких були зроблені зауваження, внесені доповнення та зміни, протягом трьох робочих днів після засідання остаточно редагуються відповідними посадовими особами і в 7-денний термін керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету подаються на підпис міському голові.

5.11. Видачу витягів із рішень, копій рішень виконавчого комітету здійснює керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

5.12. Рішення виконавчого комітету, які носять загальнообов’язковий характер, доводяться до відома населення через засоби масової інформації, про що зазначається окремим пунктом з визначенням відповідальних осіб за їх опублікування.

5.13. Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською радою.

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                               О.В.Цись

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь